ORGANIZACIJA

Vzgojno – izobraževalno delovanje Zveze tabornikov Slovenije sodi po UNESCO – vih kriterijih na področje neformalne vzgoje in izobraževanja (poleg formalne in neformalne), ki pomembno vpliva na oblikovanje osebnosti mladega človeka. Vloga neformalne vzgoje je zaradi značilnosti današnje družbe vse bolj pomembna, saj zmanjšuje t.i. vzgojni primanjkljaj, ki nastane, ker si šolski sistem prizadeva učiti več in več, toda vzgaja manj in manj, ker mnoge družine poskušajo dati otroku neodvisnost, namesto, da bi ga učile avtonomije in ker potrošniška družba izpostavlja predvsem ceno (izraz vrednosti) stvari, o vsebini njene vrednosti pa človeku pove le malo. Podrobno je vzgojno delovanje Zveze tabornikov Slovenije opisano v dokumentu Izjava o vzgoji v ZTS, ki jo je v najširši javni razpravi, preko vrste strokovnih delavnic in posvetov, pripravljala delovna skupina znotraj ZTS, več kot dve leti. Izjavo o vzgoji v ZTS je sprejela 21. skupščina ZTS na seji 28.10.2000.

Zveza tabornikov Slovenije je od leta 1994 članica Svetovne organizacije skavtskega gibanja – WOSM s sedežem v Ženevi. WOSM, ki je ena od petih v svetu najbolj razširjenih organizacij na področju neformalne vzgoje, podeljuje status nacionalne skavtske organizacije le eni od več možnih skavtskih organizacij v posamezni državi. Po triletnem procesu opazovanja razmer v Sloveniji na področju skavtstva in po podrobnejših usklajevanjih z opazovalci te svetovne skavtske organizacije je WOSM leta 1994 podelil status nacionalne skavtske organizacije Zvezi tabornikov Slovenije.

ZTS se v temeljnem aktu (Statut ZTS – link na!!), opredeljuje kot prostovoljna, mladinska, vzgojna in nestrankarska organizacija, odprta vsem ne glede na poreklo, spol, raso in prepričanje, deluje v skladu z namenom, principi in metodo svetovnega skavtskega gibanja, in zaradi uresničevanja skupnih interesov povezuje društva tabornikov.

Osnovni in edini namen ZTS je prispevati k razvoju mladih ljudi, doseganju njihovih polnih intelektualnih, socialnih, telesnih in duhovnih sposobnosti kot posameznikov, kot odgovornih državljanov in članov svoje lokalne, državne in mednarodne skupnosti. Ta namen ZTS je opredeljen v poslanstvu svetovnega skavtskega gibanja, ki ga ZTS v celoti sprejema in je tudi del statutarnih določil ZTS:

Poslanstvo taborništva je prispevati k vzgoji mladih s pomočjo sistema vrednot, ki sloni na prisegi in zakonih, ter na ta način pomagati graditi boljši svet, kjer se ljudje lahko polno uresničijo kot posamezniki in tvorno delujejo v družbi.

Taborništvo to dosega tako, da:

•   mlade vključuje v neformalni (izvenšolski) vzgojno-izobraževalni proces v celotnem obdobju njihovega oblikovanja (odraščanja);
•    uporablja taborniški način, v katerem je vsak posameznik glavni dejavnik svojega razvoja v samostojno, solidarno, odgovorno in angažirano osebo;
•    pomaga mladim oblikovati lasten sistem vrednot, ki temelji na duhovnih, družbenih in osebnih načelih, izraženih v prisegi in zakonih.

Poslanstvo, enotno v vseh skavtskih organizacijah po svetu, se uresničuje v taborniškem programu za mlade. Ta sledi temeljnim vzgojnim ciljem, ki so prilagojeni potrebam družbe, in se opira na skupne vrednote.