Organi ZTS

Organi ZTS so:

  • skupščina ZTS,
  • izvršni odbor ZTS,
  • nadzorni odbor ZTS,
  • častno razsodišče ZTS.

SKUPŠčINA ZTS

Skupščina ZTS je najvišji organ ZTS, ki se sestaja enkrat letno (programska skupščina) in sicer najkasneje do konca meseca marca. Sklicuje jo starešina ZTS. Vsako tretje leto, kolikor traja mandat voljenih organov, je skupščina volilna. člani skupščine ZTS so starešina ZTS, starešine in načelniki registriranih rodov ali največ dva pooblaščena predstavnika takšnega rodu, starešine in načelniki OO ZTS, člani IO ZTS in pomočniki načelnika Programa za mlade v ZTS, člani nadzornega odbora ZTS in člani častnega razsodišča ZTS. Skupščina odloča o najpomembnejših zadevah v organizaciji, njene naloge kakor tudi naloge drugih organov ZTS, so opredeljene v statutu ZTS.

IZVRŠNI ODBOR ZTS

Izvršni odbor ZTS vodi delo ZTS v skladu s politiko, strategijo, Programom za mlade in drugimi usmeritvami, sprejetimi na skupščini ZTS. Sestavljajo ga:

Načelnik ZTS

Načelnik vodi delo IO ZTS in usklajuje dejavnosti njegovih članov. Je odgovoren za izvajanje finančnega načrta ZTS, spremlja in usklajuje delo območnih organizacij, imenuje delegirane načelnike rodov, usklajuje sodelovanje z državnimi organi in nadzira delo strokovne službe ZTS. Funkcijo opravlja prostovoljno. Izvoli ga skupščina ZTS vsaka tri leta.

Načelnica ZTS je Eva Bolha.

E-naslov:  eva.bolha@taborniki-stara.agencijaepic.si

Načelnik za Program za mlade v ZTS

S svojimi pomočniki določa cilje in aktivnosti programskih komisij ter spremlja in usklajuje delo programskih komisij, usklajuje in nadzira delo pomočnikov, organizira in vodi akcije s področja Programa za mlade na državnem nivoju, predlaga izvršnemu odboru ZTS imenovanje svojih pomočnikov za delo s posamezno vejo in članov programskih komisij ter drugih delovnih skupin.

Načelnica za program za mlade v ZTS je Katarina Miklavec.

E-naslov: katarina.miklavec@taborniki-stara.agencijaepic.si

Načelnik za mednarodno dejavnost ZTS

Načelnik za mednarodno dejavnost organizira in vodi mednarodno dejavnost ZTS, organizira in usklajuje sodelovanje ZTS s skavtskimi in drugimi organizacijami doma in v tujini, je odgovoren za razvoj mednarodne dejavnosti kot sestavnega dela Programa za mlade v ZTS, usklajuje mednarodno sodelovanje rodov, predlaga IO ZTS imenovanje članov komisije za mednarodno dejavnost, letni program mednarodnih aktivnosti in druge sklepe v zvezi s sodelovanjem pri mednarodnih aktivnostih, določa naloge komisije za mednarodno dejavnost in vodi delo komisije, spremlja in usklajuje delo članov komisije.

Načelnica za mednarodno dejavnost je Anja Slapničar.

E-naslov: anja.slapnicar@taborniki-stara.agencijaepic.si

Načelnik za odnose ZTS z javnostmi

Načelnik za odnose ZTS z javnostmi organizira in vodi promocijsko in informativno dejavnost ZTS, vključno z revijo Tabor in drugimi mediji, ki jih izdaja ZTS. Izvršnemu odboru ZTS predlaga v imenovanje urednike medijev, recenzente za posamezne publikacije ter pripravlja in izvaja letni program aktivnosti na področju odnosov z javnostmi.

Načelnica za odnose ZTS z javnostmi je Zala Šmid.

E-naslov: zala.smid@taborniki-stara.agencijaepic.si

Zakladnik ZTS

Zakladnik ZTS organizira in vodi finančno materialno poslovanje Zveze tabornikov Slovenije. Pomemben del njegovega področja dela je organiziranje in pridobivanje finančnih sredstev preko javnih razpisov ter sponzorskih in donatorskih pogodb. Pri iskanju in izbiri sponzorjev ter donatorjev ima pomembno vlogo tudi starešina ZTS.
Zakladnik prav tako zagotavlja, da je finančno materialno poslovanje ZTS skladno z zakoni in internimi predpisi ZTS.  Preko priprave in izvajanja finančnega načrta ZTS zagotavlja racionalno upravljanje s finančnimi sredstvi. Je vezni člen med izvršnim odborom ZTS in Skavtsko fundacijo.

Ena izmed njegovih pomembnih nalog je usposabljanje rodovih blagajnikov in starešin za izvajanje nalog na finančno materialnem področju, kar izvaja v sodelovanju z drugimi člani IO ZTS. Zadolžen je za seznanjanje vodstev rodov s pomembnejšimi novostmi na področju finančnega poslovanja.

Zakladnik ZTS je Nicolas Vanek.

E- naslov: nicolas.vanek@taborniki-stara.agencijaepic.si

Načelnik za vzgojo in izobraževanje ter delo z odraslimi v ZTS

Načelnik za vzgojo in izobraževanje ter delo z odraslimi v ZTS vodi in organizira izobraževanje vodstvenih kadrov v ZTS. Uspešno izvajanje poslanstva organizacije je odvisno prav od njene sposobnosti za kadrovanje, izobraževanje in zagotavljanje zadostnega števila mladih in odraslih vodij. Vodi in organizira delo Komisije za vzgojo in izobraževanje ter delo z odraslimi in tako zagotavlja ustrezno podporo celotnemu procesu.

Načelnik za vzgojo, izobraževanje ter delo z odraslimi v ZTS je Gregor Matavž.

E-naslov: gregor.matavz@taborniki-stara.agencijaepic.si

Poseben organ:

Starešina ZTS

Starešina predstavlja in zastopa Zvezo tabornikov Slovenije. Funkcijo opravlja prostovoljno. Izvoli ga skupščina ZTS vsaka tri leta.

Starešina ZTS je Jernej Stritih

E-naslov:  jernej.stritih@taborniki-stara.agencijaepic.si