Nadzorni odbor in častno razsodišče ZTS

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor ZTS ima 3 člane, ki izmed sebe izvolijo predsednika. Spremlja delo IO ZTS in drugih organov ZTS, nadzoruje finančno in materialno poslovanje ZTS in ukrepa ob nepravilnostih. O svojih ugotovitvah poroča skupščini ZTS. Za svoje delo je odgovoren skupščini ZTS. Pripombe in predloge glede poslovanja in delovanja ZTS mora takoj posredovati IO ZTS, ki je dolžan o njih razpravljati, do njih zavzeti stališča in o ukrepih obvestiti nadzorni odbor ZTS.

člani nadzornega odbora ZTS so:

  • Matej černigoj
  • Aleš Skalič
  • Jasna Vinder

 

častno razsodišče ZTS

častno razsodišče ZTS ima 5 članov, ki izmed sebe izvolijo predsednika. Odloča o sporih, ki izvirajo iz izvrševanja pravic in obveznosti članov, določenih v tem statutu, ter v zvezi z dejavnostjo, in pri katerih so lahko prizadete stranke rodovi, delovne enote rodov, posamezniki, zveze tabornikov občine in medobčinske organizacije ZTS, OO ZTS in organi ZTS. častno razsodišče ZTS izreka ukrepe in deluje po postopku, ki ga opredeljuje Pravilnik o disciplinskem postopku ZTS.

Delo častnega razsodišča ZTS je javno. Predstavniki obravnavanih rodov, njihovih delovnih enot, občinskih taborniških zvez, medobčinskih taborniških organizacij, OO ZTS in obravnavani posamezniki imajo pravico, da so pri razpravi prisotni. Odločitve z obrazložitvami svojih stališč častno razsodišče ZTS sporoča skupščini ZTS oziroma takoj IO ZTS, ki mora v roku treh mesecev o njih razpravljati in sprejeti ustrezne ukrepe. častno razsodišče ZTS je za svoje delo odgovorno skupščini ZTS.

člani častnega razsodišča ZTS:

  • Borut Cerkvenič
  • Tomaž Hudomalj
  • Miha Maček
  • Miroslav Vičič
  • Matjaž Vrtovec