Skupščina ZTS

Skupščina ZTS je najvišji organ ZTS, ki se sestaja enkrat letno (programska skupščina) in sicer najkasneje do konca meseca marca. Vsaka tri leta skupščina je ZTS sklicana tudi z namenom izvoliti organe ZTS.

člani skupščine ZTS so:

 • starešina ZTS,
 • starešine in načelniki registriranih rodov ali največ dva pooblaščena predstavnika takšnega rodu,
 • starešine in načelniki OO ZTS,
 • člani IO ZTS in pomočniki načelnika Programa za mlade v ZTS,
 • člani nadzornega odbora ZTS in člani častnega razsodišča ZTS.

Naloge skupščine ZTS so, da:

 • dopolnjuje, spreminja in sprejema poslovnik o delu skupščine ZTS in dnevni red;
 • voli člane organov skupščine;
 • voli in razrešuje starešino ZTS, člane IO ZTS, člane nadzornega odbora ZTS in člane častnega razsodišča ZTS;
 • sprejema strategijo razvoja ZTS;
 • sprejema, dopolnjuje in spreminja statut ZTS, skladno z določilom 63. člena tega statuta;
 • sklepa o prenehanju delovanja ZTS, skladno z določilom 60. člena tega statuta;
 • sprejema program dela ZTS;
 • odloča o članstvu ZTS v domačih in tujih organizacijah;
 • razpravlja in odloča o poročilih članov IO ZTS, nadzornega odbora ZTS, častnega razsodišča ZTS;
 • razpravlja in odloča o materialnem in finančnem poslovanju ZTS, sprejema letni finančni načrt in potrjuje poročilo o poslovanju;
 • sklepa o prometu z nepremičninami v lasti ZTS in o njihovih obremenitvah;
 • sklepa o nakupu in prodaji osnovnih sredstev ali o sprejemanju drugih finančnih obveznosti v vrednosti nad 10.000 EUR;
 • imenuje člane upravnega in nadzornega odbora Skavtske fundacije
 • sprejema, dopolnjuje in spreminja pravilnike ZTS;
 • odloča o pritožbah zoper sklepe organov ZTS;
 • določa višino letne članarine;
 • podeljuje priznanja in odlikovanja ZTS;
 • odloča o sprejemu novih rodov v članstvo ZTS, o črtanju in izključitvi rodov;
 • ustanavlja in ukinja OO ZTS;
 • odloča o ostalih zadevah s področja delovanja ZTS.